Deli in natisni

color #000000
color #000000

Informacije o varstvu podatkov


 

1. Splošno o varstvu osebnih podatkov 

Varstvo osebnih podatkov posameznikov, ki jih družba dm drogerie markt d.o.o. obdeluje, je zadnjo izrednega pomena, zato se striktno drži zakonodaje na področju varstva podatkov in telekomunikacij.          

Upravljavec, družba dm drogerie markt d.o.o., obdeluje osebne podatke v skladu z določbami ZVOP-1 in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR), pri čemer izhaja iz temeljnih načel varstva osebnih podatkov in zagotavlja, da se ti zbirajo za določene, izrecne in zakonite namene ter da se ne nadalje obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni (omejitev namena). Družba zagotavlja, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (najmanjši obseg podatkov), in točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni, pri čemer tudi družba zagotavlja, da se netočni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo (točnost in posodobljenost). Osebni podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Obdelava osebnih podatkov posameznikov v nekaterih primerih vključuje tudi profiliranje (v okviru programa active beauty), vendar ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Družba ima vzpostavljeno evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov v skladu z določbami 30. člena GDPR, sprejete ukrepe v skladu z zahtevami za varnost obdelave po 31. členu GDPR in izpolnjene zahteve za pogodbeno obdelavo podatkov.

2. Pravne podlage za obdelavo in nameni obdelave osebnih podatkov 

Družba obdeluje osebne podatke posameznikov na naslednjih pravnih podlagah v skladu s 1. odstavkom 6. člena GDPR, in sicer na (1) podlagi privolitve posameznika, (2) če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (3) če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca in (4) na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. 

Nameni obdelave in kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. imetniki AB kartice, udeleženci nagradnih iger, dm teka), so opredeljeni v posameznih informacijah o obdelavi osebnih podatkov za posamezne namene, ki so dostopni na spodnjih povezavah, oziroma na predmetni spletni strani. Poleg za namene, ki so v posameznih informacijah posebej opredeljeni,  družba občasno za namene izvedbe marketinških aktivnosti, oglaševanja in trženjskih raziskav pridobiva podatke od posameznikov na podlagi njihove privolitve. Osebne podatke družba uporablja izključno za namene posameznih aktivnostih, ki so bile predstavljene posamezniku ob pridobivanju osebnih podatkov in njegovi privolitvi.  Pravna podlaga za obdelovanje tako pridobljenih podatkov je privolitev posameznika (točka (a) 1. odstavka 6. člena GDPR). Posameznik ima možnost preklicati takšno privolitev z učinkom za naprej. Ostale informacije za posameznika, ki jih ob pridobivanju osebnih podatkov zahteva GDPR, so vsebovane v splošnih pogojih in informacijah za posameznike, ki posredujejo svoje osebne podatke.

3.  Informacije o sledenju na spletu  

Informacije o sledenju na spletu in politiki varstvu osebnih podatkov lahko najdete na naslednji spletni povezavi tukaj. 

4. Informacije o varstvu osebnih podatkov v okviru programa active beauty 

Informacije o varstvu osebnih podatkov v okviru programa active beauty lahko najdete na naslednji spletni povezavi: https://www.dm-drogeriemarkt.si/si_homepage/active_beauty/splosni-pogoji/. 

5. Obdelava osebnih podatkov  

Poleg družbe (njenih pooblaščenih zaposlenih) osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov. Podatki v zvezi s sledenjem na spletu se posredujejo pogodbenim obdelovalcem na področju statistične analize, podjetju Webtrekk GmbH, kot je to natančneje pojasnjeno v 3. točki teh splošnih informacij.

Obdelava osebnih podatkov, pridobljenih v okviru programa active beauty, je zaupana raznim ponudnikom storitev, ki so navedeni na www.dm-drogeriemarkt.si/activebeauty, kot podporo programu, kar vključuje npr. zbiranje obrazcev v papirnati obliki, hrambo članskih podatkov in podatkov za popust, pošiljanje informacij po pošti in prek drugih storitev, na katere se posamezniki naročijo, ter za obdelavo korespondence posameznikov (pogodbeni obdelovalci, podatkovni centri, družbe za pošiljanje pisem, pošiljatelji e-sporočil in centri za pomoč strankam). Ponudnika storitev družba skrbno izbira in spremlja njegovo delo.  

6. Obdelava podatkov v tretjih državah  

Za izvedbo postopka, določenega v točki 7.2 Pogojev za sodelovanje v programu zvestobe active beauty, se lahko podatki posameznikov pošljejo v ZDA, v tem primeru pa velja izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. junija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščiti EU-ZDA.

7. Pravice posameznikov  

Družba v skladu z določbami GDPR zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena GDPR, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata GDPR, ZVOP-1 ter drugi predpisi.

Posameznik lahko s pomočjo pisne zahteve uveljavlja svoje pravice, ki jih ima do družbe. Posameznik lahko svoje pravice do preglednih informacij, dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: »dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana« s pripisom »varstvo OP«.  Posameznik ima tudi pravico, da morebitne privolitve za obdelavo osebnih podatkov prekliče in da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki jih izvaja družba na podlagi zakonitega interesa, vključno z neposrednim trženjem.

Na enak način lahko posameznik uveljavlja tudi svojo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki jih je posredoval družbi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu. 

Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v enem mesecu dni od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.
 

8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko posameznik naslovi na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov pisno po pošti na naslov:  »dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana« s pripisom »DPO« ali lahko jih pošlje preko elektronske pošte na e-naslov: varstvopodatkov@dm-drogeriemarkt.si«.

9. Čas hrambe  

Družba osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Konkretnejše informacije o času hrambe so navedene v okviru informacij pod točkama 3. in 4. v zvezi s posameznimi nameni obdelave oziroma v informacijah o splošnih pogojih in informacijah za izvedbo posameznih aktivnosti. Nato se podatki takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali zakonska obveznost (npr. finančno-računovodstva, davčna…ipd.) v zvezi s hrambo podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi izrecno določajo drugače.


 

dm drogerie markt d.o.o.