Splošni pogoji poslovanja s kartico dm active beauty svet ugodnosti


 

Izdaja kartice 

Izdajatelj kartice dm active beauty svet ugodnosti je družba dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, Ljubljana. Kartico lahko brezplačno pridobijo fizične osebe od dopolnjenega petnajstega leta dalje. Izdaja kartice pravnim osebam ni mogoča. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Kartico je mogoče pridobiti z oddajo elektronske vloge prek terminalov v prodajalnah dm, z oddajo pisne vloge v prodajalnah dm ali z oddajo vloge prek interneta, v vseh primerih po predhodni pridobitvi začasne kartice ugodnosti, ki je na voljo v vseh prodajalnah dm. Imetnik kartice z oddajo popolne elektronske vloge za izdajo kartice prek terminalov v prodajalnah dm oziroma z oddajo popolne pisne vloge za izdajo kartice v prodajalnah dm oziroma z oddajo popolne vloge za izdajo kartice prek interneta in z uporabo kartice sprejema splošne pogoje poslovanja s kartico.

 

Uporaba kartice
Imetnik kartice ob vsakem nakupu v prodajalnah dm v vrednosti vsaj enega evra, s predložitvijo kartice na blagajni in po uspešno izvedenem plačilu, pridobi določeno število točk, ki mu prinašajo ugodnosti. Število pridobljenih točk je odvisno od vrednosti nakupa, in sicer za vsak dopolnjeni evro nakupa imetnik kartice prejme eno točko. Pridobljene točke se vpišejo na kartico in jih je mogoče uveljaviti ob naslednjem nakupu. Ugodnosti, do katerih je imetnik kartice upravičen, so odvisne od števila točk, zbranih na kartici. Posamezne ugodnosti in število točk, potrebnih za njihovo pridobitev, so objavljeni v katalogu dm, na spletni strani www.dm-drogeriemarkt.si in na letakih v poslovalnicah dm. Ugodnosti je mogoče uveljavljati s predložitvijo kartice in na njeni podlagi pridobljenih bonov, pred izvedbo plačila. Zamenjava ugodnosti na kartici za gotovino ni mogoča. dm si pridržuje pravico do zavrnitve zmečkanih, strganih ali drugače poškodovanih bonov. Zbrane točke veljajo dve leti. Ugodnosti, do katerih je upravičen imetnik kartice, je mogoče uveljavljati izključno v prodajalnah dm v Sloveniji. Točke je ob predložitvi kartice mogoče zbirati tudi ob nakupih v prodajalnah dm v tujini (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška), skladno s tam veljavnimi splošnimi pogoji. Točke, zbrane v teh državah, je mogoče uveljaviti izključno v prodajalnah dm v Sloveniji pod enakimi pogoji kot točke, zbrane v prodajalnah dm v Sloveniji.

 

Ravnanje v primeru izgube kartice
V primeru izgubljene ali ukradene kartice lahko imetnik brezplačno naroči nadomestno kartico, na telefonski številki 080 7113, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Imetnik je upravičen do točk oziroma ugodnosti, pridobljenih na podlagi izgubljene ali ukradene kartice.

 

Odpoved
Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Kartico mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko dm prejme pisno odpoved in kartico. dm lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. V primeru, da kartico odpove dm, mora imetnik kartice vse ugodnosti in bone, do katerih je upravičen na podlagi kartice, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 2 mesecev. Po tem roku ugodnosti in boni zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti, prav tako ni mogoče zahtevati njihove protivrednosti v gotovini ali v drugi obliki.

 

Naslov za prejemanje pošte
Imetnik kartice se zavezuje, da bo dm sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice. Šteje se, da je imetnik kartice vse dopise, ki jih je dm poslal na naslov, ki ga je imetnik kartice nazadnje navedel kot naslov za prejemanje pošte, prejel naslednji dan po datumu oddaje dopisa na pošto.

 

Spremembe splošnih pogojev poslovanja
dm ima pravico, da enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja, pri čemer sprememba ne sme biti bistvena za pogodbeno razmerje. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora dm imetnika kartice pisno obvestiti. Šteje se, da imetnik kartice soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če v roku 14 dni od prejema pisnega obvestila o spremembi splošnih pogojev poslovanja dm-u ne vrne kartice in hkrati ne pošlje pisne odpovedi. Ko dm imetnika kartice obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, ga je dolžan tudi opozoriti na 14-dnevni rok, na to, kdaj rok začne teči, in posledice ravnanja imetnika kartice. Če imetnik kartice dm-u v roku iz zgornjega odstavka ne vrne kartice in mu hkrati ne pošlje pisne odpovedi, sprememba splošnih pogojev začne veljati naslednji dan po izteku omenjenega 14-dnevnega roka.

Naknaden vnos točk na blagajni dm 

V primeru, ko ob plačilu na blagajni nimate s seboj kartice dm active beauty, se vam lahko točke naknadno naložijo na račun. V ta namen smo pripravili obrazec, ki ga najdete na blagajni dm, ga izpolnite ter skupaj s kopijo računa pošljete na upravo dm (dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana) s pripisom: Naknaden vnos točk. Točke boste prejeli v roku 4 tednov od oddanega obrazca. Obrazec si lahko ogledate ali natisnete na tej povezavi. 

Veljavnost točk active beauty 

Kot je opredeljeno v splošnih pogojih poslovanja s kartico dm active beauty svet ugodnosti (na zadnji strani kartice), zbrane točke veljajo 2 leti. Po preteku veljavnosti se točke brišejo iz kartice. Do sedaj so se točke brisale 1x na leto, po novem sistemu pa se bodo točke starejše od dveh let brisale na vsake 3 mesece (31. 3. 2015, 30. 6. 2015, 30. 9. 2015, 31. 12. 2015)

Varstvo osebnih podatkov 

Pri vsaki uporabi kartice na blagajnah prodajaln dm se na kartico zapišejo podatki o nakupu imetnika kartice (izdelek, cena izdelka, višina nakupa). Z vnosom svojih osebnih podatkov v terminal ali na spletno stran in z izpolnitvijo polja na terminalu ali na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (t.j. z vnosom kljukice v to polje) oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice soglaša z zbiranjem informacij o njegovih nakupih in z obdelavo teh podatkov za namen opravljanja marketinških storitev ter za namen analize posameznikovih nakupovalnih navad in prilagoditve marketinških storitev vsakemu posamezniku. Z vnosom svojih osebnih podatkov v terminal ali na spletno stran in z izpolnitvijo polja na terminalu ali na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (t.j. z vnosom kljukice v to polje) oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico, s strani upravljavca osebnih podatkov, t.j. družbe dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, Ljubljana (>dm<) lahko vzpostavijo, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja s kartico ter analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. Z vnosom svojih osebnih podatkov v terminal ali na spletno stran in z izpolnitvijo polja na terminalu ali na spletni strani, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov (t.j. z vnosom kljukice v to polje) oziroma z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice nadalje podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (dm) osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega člena posredovati drugim uporabnikom osebnih podatkov in sicer (i) družbi Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH, Avstrija (v nadaljevanju >Cards & Systems<) z namenom vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico oziroma posameznikovih nakupovalnih navad, (ii) drugim pogodbenim partnerjem dm-a s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov, in s katerimi ima dm sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, z namenom posredovanja osebnih podatkov in podatkov o izvedenih nakupih družbi Cards & Systems, ter (iii) tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območu EU. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljalca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti na naslov: info@dm-drogeriemarkt.si kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljalec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.

 

Veljavno pravo
Za presojo pravnih razmerij med dm in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.